اولین تجربه های همجنسگرایان: 25 مرد مستقیم داستان واقعی خود را می گویند

در اینجا 25 داستان واقعی اولین تجربه همجنسگرایان آورده شده است که توسط مردان مستقیم که با یک مرد دیگر تجربه جنسی داشته اند ، نقل شده است. مردان مستقیم تصادفی اعتراف می کنند